Keep_OnClub_v1.png
 
Правила за участие в  програма за лоялни клиенти
„Keep On Club“
 
I. Организатор
Програмата за лоялни клиенти „Keep On Club“ се организира и провежда от „АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (IDS BULGARIA LTD.), регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България, с ЕИК 204306181, със седалище и адрес на управление на дейността в Република България, град Бургас, пк 8000, ул. Любен Каравелов № 12, наричано по-нататък в текста „Организаторът“. Програмата се организира от името и за сметка на „ АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.
 
II. Цел на Програмата
Програмата за лоялни клиенти „Keep On Club“ се създава с цел да предостави допълнителни отстъпки от цените за клиентите на организатора, в израз на благодарност за тяхното изключително доверие и проявен интерес към предоставяните услуги. 
 
III. Право на участие 
Право на участие има всеки клиент, който е извършил успешна регистрация на интернет страницата на организатора и има създаден профил. Включването в програмата е напълно безплатно и изисква единствено регистрация.
 
IV. Какво представлява Програмата
Програмата предоставя възможност на всеки регистриран клиент да трупа бонус точки при всяка онлайн направена резервация през интернет страницата на организатора, плащането за която е направено неприсъствено чрез кредитна или дебитна карта. 
При достигане на определен брой натрупани точки, клиентът получава промо код за директна отстъпка, който може да използва неограничено при бъдещи резервации на сайта на организатора за услугите, предварително определени в настоящите правила. 
Колкото повече бонус точки са натрупани, толкова по-голям е и размерът на предоставената отстъпка.  
 
V. Период на Програмата
Програмата за лоялни клиенти „Keep On Club“ стартира на 21 декември 2020 г. и се прилага за резервации, направени след тази дата. 
Програмата не е ограничена с краен срок. 
В случай, че по свое усмотрение организаторът реши да въведе краен срок на Програмата, това ще бъде оповестено публично на интернет страницата на организатора чрез промяна на настоящите Правила.
 
VI. Трупане на бонус точки
Бонус точки се получават само от регистрирани клиенти. За да трупа бонус точки клиентът трябва да е вписан в интернет страницата на организатора към момента на извършване на резервацията.  
Всяка направена резервация на интернет страницата на организатора независимо от вида на услугата се уравнява на бонус точки, като за всеки заплатени 50 (петдесет) лева с ДДС от цената на резервацията, клиентът получава 1 (една) бонус-точка. 
При направена първа резервация всеки новорегистриран клиент получава като подарък допълнителни 5 (пет) бонус точки. 
За стойност на резервацията се приема реално платената от клиента цена на резервацията, т.е. крайната сума след всички използвани отстъпки и намаления от обявената цена на интернет страницата на организатора.   
Ако при калкулирането на бонус точките, които следва да се получат от една резервация, остава парична сума по-малка от 50 лева, за която не се предоставят точки, то тази сума се прехвърля към стойността на следващата направена от клиента резервация.  
Точките се предоставят на всеки клиент след изтичане на периода на направената резервация и само ако междувременно тази резервация не е била анулирана, отменена, променена или прекратена. Клиентът получава информация чрез имейл както за начислените с последната резервация бонус точки, така и актуална информация за общия брой натрупани до момента бонус точки. 
Ако в случай на анулиране, отмяна или прекратяване на резервацията, клиентът няма право на възстановяване на цялата платена до момента сума, то организаторът предоставя бонус точки съответно върху частта от сумата, която подлежи на задържане. Ако резервацията е била променена, бонус точки се предоставят съответно само за променената резервация.   
Бонус точките нямат срок на валидност. Те се натрупват и използват само за получаване на промо кодове за отстъпки, валидни за интернет страницата на организатора. Бонус точките не могат да бъдат заменяни за тяхната левова равностойност.
Натрупаните бонус точки не могат да бъдат подарявани, преотстъпвани или прехвърляни на трети лица. Те са обвързани с регистрирания клиент и неговите лични данни.
Всеки клиент може да провери натрупаните до момента от него бонус-точки чрез изпращане на запитване по имейл на office@rezervirai.online
 
VII. Ползване на промо код
С участието си в Програмата и натрупване на определен брой бонус точки клиентът получава правото да се възползва от отстъпки от цената при бъдещи резервации на интернет страницата на организатора. 
За целта клиентът получава промо код, който няма срок на валидност и може да бъде използван неограничен брой пъти. Кодът дава право на отстъпка в зависимост от броя натрупани от клиента точки, както следва:
100 точки = 3% отстъпка
200 точки = 5% отстъпка 
Промо кодът се изпраща чрез имейл, щом клиентът е натрупал минимално предвидения за получаването му брой точки. 
Промо кодовете за отстъпка важат и могат да бъде използвани само за резервации, свързани с хотелско настаняване в страната и чужбина и обявени в раздели „Хотел“ и „Почивка“ от интернет страницата на Организатора. 
Максималната отстъпка, която може да се получи по тази програма за лоялност, е 5%. При получаване право на промо код за ползване на по-високата отстъпка, клиентът получава нов код, като старият се анулира. 
Отстъпката с промо код може да се ползва заедно с всякакви други налични отстъпки, като отстъпката по настоящата програма се изчислява първа, преди всички останали. 
Промо кодът може да бъде копиран и предоставен за използване и от други нерегистрирани потребители, които ползват услугите на Организатора като „гости“. В този случай използването на промо кода извън регистрирания профил на клиента не води до трупане на бонус точки за неговия профил.
Забранява се промо кодовете да бъдат продавани или обявявани публично.  
Организаторът си запазва правото да реши дали дадена отстъпка е използвана според правилата. Ако организаторът установи, че промо код е използван погрешно, незаконно, чрез измама или в нарушение на приложимите правила, то той има правото да анулира промо кода, да отнеме натрупани до момента бонус точки, както и да отнеме възможността клиентът да продължи участието си в програмата, като бъде лишен от възможността занапред да трупа нови бонус точки.
Промо кодовете могат да бъдат отменени от Организатора по всяко време и по всякаква причина, без Организаторът да носи отговорност за това.
 
VIII. Други условия 
Настоящите правила на програмата за лоялни клиенти „Keep On Club“ са публично оповестени на интернет страницата на Организатора и са достъпни за всички заинтересовани лица.  
Участниците в програмата са длъжни да спазват изцяло условията на настоящите правила. Организаторът има право по всяко време да преустанови провеждането й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Организаторът определя условията, по които се провежда Програмата за лоялни клиенти „Keep On Club“ едностранно и има правото по всяко време, по свое усмотрение и без предизвестие да ги изменя и допълва. Обект на промени могат да бъдат всички условия на Програмата, включително, но не само: на условията за получаване и броя на бонус точките, условията за конвертиране на бонус точките в промо код, размерът на ползваната с промо код отстъпка, промяна на услугите, за които промо кодове могат да бъдат използвани, определяне на срок за провеждане на програмата, включително и въвеждане на срок за валидност на бонус точките или промо кодовете. 
Действието на измененията и допълненията влизат в сила и обвързват участниците от датата, посочена от Организатора, която не може да бъде по-рано от публичното оповестяване на промените на интернет страницата на организатора. 
В случай, че участник не е съгласен с обявените промени, същият следва да прекрати участието си в Програмата чрез писмено уведомление до Организатора, изпратено на следния имейл адрес: office@rezervirai.online
 
IX. Лични данни 
Организаторът има качеството на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще обработва личните данни на всички физически лица, които са ги предоставили доброволно при извършването на регистрация, в съответствие с действащото законодателство и съобразно приетата от Организатора Политика за поверителност, публично достъпна на неговата интернет страница. 
Всички участници дават своето съгласие за събиране, съхраняване и обработка на личните им данни, които се събират съгласно приетата от организатора Политика за поверителност, включително и за целите на провеждането на настоящата програма. Личните данни ще бъдат използвани за идентификация при натрупването на бонусточки, проследяване историята на пазаруванията, получаването и използването на промо кодове, както и провеждане на комуникация относно участието в програмата.
 
X. Прекратяване на програмата
Организаторът има право да прекрати Програмата по всяко време, едностранно, без предизвестие и без да посочва конкретни причини, като обяви това решение публично на своята интернет страница. 
Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай на прекратяване на Програмата. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване, както и няма да има каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат участниците да вярват, че Програмата все още продължава.
 
XI. Спорове 
В случай на евентуални спорове между Организатора и участниците в Програмата, те ще се разрешават чрез преговори. При невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно приложимото българско законодателство.
 
 
Настоящата редакция на правилата е в сила от 21 декември 2020 г.
 
 
 
За да направите Вашата регистрация, моля, натиснете тук.