ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙ ПЛАЩАНИЯ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА REZERVIRAI.ONLINE,

СОБСТВЕНОСТ НА АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Последна актуализация на 01.06.2021 г.

Условия за плащане:

Цените, приложими за услугите, предлагани от Доставчици на услуги, се определят от лицата, които предоставят съответните услуги. Тези цени могат да бъдат открити на Уебсайта REZERVIRAI.ONLINE. Тези цени може да се променят периодично. Ваша отговорност е да се информирате за актуалните цени на услугите.

Вие ще плащате за използването на услугите на Доставчик на услуги към АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД, което ще действа като представител на Доставчика на услуги. Вие се съгласявате, че ще заплащате всички услуги, предоставяни от Доставчика на услуги и че АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да изиска плащане от Вашата банкова карта (предоставена от Вас при резервацията) за услугите (включително за данъци, такси и лихви за забава, когато е приложимо) ползвани от Вас или във връзка с Вашия Профил. Вие отговаряте за навременните плащания на всички суми и за предоставянето на АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД на валидна банкова карта за плащане по всяко време. АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД използва трето лице за обработване на плащанията („Обработващ плащанията“) за свързване на Вашата банкова карта с платформата REZERVIRAI.ONLINE и Услугите. Обработването на плащанията във връзка с използването на платформата REZERVIRAI.ONLINE и Услугите от Ваша страна, ще се регулира от условията и Правилата за поверителност на Обработващия плащанията и на издателя на Вашата банкова карта. При необходимост от връщане на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за грешки на Обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от Ваша страна, АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще получи някои данни за транзакциите, които АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

Вие разбирате, че използването на Услугите може да доведе до начисляването на суми за услугите или стоките, които получавате от Трето лице – доставчик („Сумите“). След като сте заявили получаването на услуги или стоки, АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще съдейства за заплащане на дължимите Суми от името на Третото лице – доставчик. Заплащането на Сумите по този начин ще се счита за плащане директно от Вас към Третото лице – доставчик. Сумите ще включват изискваните от закона такси. Сумите, платени от Вас са крайни и не подлежат на връщане, освен когато друго е изрично посочено от АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Всички Суми са дължими незабавно и АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще съдейства за заплащането им чрез посочения от Вас във Вашия Профил метод, след което, съобразно Вашето желание, изразено чрез настройките на потребителския Ви профил, АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще Ви изпрати фактура по избрания от Вас начин. В случай, че основният метод на плащане във Вашия Профил е изтекъл, невалиден, или по друга причина не позволява плащането, Вие давате съгласие АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД да използва вторичен метод за плащане.

АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД си запазва правото да въвежда, премахва или изменя цените за някои Услуги, по всяко време и по своя преценка. АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще полага разумни усилия да Ви информира за приложимите цени на Услугите към момента на тяхното заявяване от Ваша страна, без това да се отразява на Вашата отговорност да заплатите дължимите Суми, натрупани през Вашия Профил, независимо дали сте били наясно с техния размер. АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД може да предлага промоционални условия и отстъпки на някои потребители, което да доведе до различни суми, начислени за ползване на сходни стоки или услуги, получени чрез Услугите. Вие се съгласявате, че такива промоционални условия и отстъпки, освен ако са предложени на Вас, няма да имат отношение към Вашето използване на Услугите и Сумите, начислени на Вас. Вие можете да отмените искането към Трето лице – доставчик по всяко време преди получаването на искането от това Трето лице – доставчик, след което може да бъде начислена такса за отмяна.

Вие имате право без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина да се откажете от сключения Договор в срок посочен в съответната услуга, считано от датата на неговото сключване. За да упражните правото си на отказ Вие трябва да информирате АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД и Доставчика на услуги преди изтичане на срока, като заявите недвусмислено решението си за отказ от Договора с изрично писмено заявление в свободен текст, изпратено на office@rezervirai.online АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще уведоми незабавно Доставчика на услуги за полученото изявление за отказ от сключения Договор. В случай, че Вие упражните правото си на отказ АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД се задължава да Ви възстанови в пълен размер платените от Вас суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие сте упражнили правото си на отказ от сключения Договор. Обработващият плащанията и АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД не начисляват допълнителни такси и разходи при връщане на извършено плащане при упражнено право на отказ. Начисляването на допълнителни разходи и такси е свързано с конкретните условия, които Вие имате с издателя на Вашата банкова карта.

С приемането на настоящите Общи условия Вие заявявате, че сте запознат, че няма право на отказ по отношение за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с Вашето изричното предварително съгласие и потвърждение от Ваша страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика на услуги, както и в останалите хипотези предвидени в закона за защита на потрбителите.

АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД използва услугите на Прокредит Банк България за обработване на плащания. Прокредит Банк България е банкова институция, регистрирана в България, която се подчинява на правото на р. България и ЕС. АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД не съхранява никакви данни за Вашата банкова карта или сметка и няма достъп до такива данни. Като попълвате тези данни, Вие ги предоставяте директно на Прокредит Банк България. В случай, че желаете да се запознаете с Общите условия и Правилата за поверителност на Прокредит Банк България, може да направите това на уебсайта на Прокредит Банк България https://www.procreditbank.bg/bg/politika-za-poveritelnost/page/1417

Допълнителна информация:

1. Приемат се следните банкови карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

2. Рестрикции, минимални и максимални суми за резервации и плащане. 

2.1 Моля, обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще бъде приета, ако е регистрирана за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. 

2.2 Моля, проверете дали Вашата карта е с позволение от Вашия издател за трансакции в интернет. 

2.3 Максималната сума за трансакция е сългасно Вашите договорени условия с Вашата банка издател.

 3. Необходими данни за плащане с карта:

3.1 Номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя

3.2 Данни за автентикация: За идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър БОРИКА поддържа схеми за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, поради което е необходимо да въведете вашата автентикационна парола. 

4. Сумата от Вашата карта се удържа веднага след извършена успешна транзакция

5. Валутата при плащане с карта е Български лев (ЛВ) 

 

Повече информация можете да откриете в в Общите Условия за ползване на резервационната платформа, раздел Цени и Плащания!